Projecte Musical

L'Institut Jaume Balmes ha comptat tradicionalment amb un nombre important d’alumnes que són alhora estudiants de centres de música. La proximitat amb el Conservatori Municipal del carrer Bruc i amb el Conservatori del Liceu afavoreixen aquesta situació i, quan encara no es contemplava normativament la simultaneïtat d’estudis, el Balmes ja va mostrar una sensibilitat envers aquest alumnat.

Amb l’aplicació de la LOGSE, l’Institut adquirí el compromís d’adequar els horaris d’ESO per tal de facilitar la simultaneïtat amb els dels estudis de Grau Professional del Música, essent el primer centre amb “horari adaptat als ensenyaments professionals de música o dansa”. Actualment l'alumnat que fa de forma simultània els estudis professional de música i els d'ESO o Batxillerat tenen preferència per a matricular-s’hi. A partir del 2004, l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell ha estat considerats centre adscrit de manera que els alumnes que ho desitgin poden venir a cursar el Batxillerat al Balmes. 


A més de l’adaptació horària, des del centre, es vetllarà per tal de fer un seguiment i orientació el màxim individualitzats per tal de garantir un itinerariun itinerari adequat per a aquest alumnat.

D'altra banda, l'adscripció de l'escola Concepció (amb un projecte musical integrat a la primària, a l'institut), també afavoreix la inclusió d'activitats musicals al centre, més enllà del marc curricular. Des de fa 2 cursos s'ha donat continuïtat a la big-band, com a activitat extraescolar, iniciada a primària a la Concepció i dirigida per en Pascual Morente.

Des de fa també alguns cursos, funciona l'orquestra del Balmes on hi pot participar tot l'alumnat del centre independentment que  faci estudis musicals fora. Aquesta orquestra és dirigida per en Guillem Enri, professor de l'àrea de música a l'institut. L'activitat regular de l'orquestra en horari extra-escolar es veu complementada per unes colònies musicals de 3 dies on es pot treballar de manera intensiva el repertori plantejat.

Enguany s'han iniciat 2 corals, una oberta a l'alumnat del centre i una altra oberta a pares i professorat de l'insitut. Els assajos són també en horari extraescolar un dia a la setmana.