FP ASIX


Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Cicle Formatiu de Grau Superior


Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat, 
  • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada, 
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics, 
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, 
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
  • Tenir el títol de grau mitjà de la mateixa família (conv. setembre)
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.


[Més informació]

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada