ESO Normativa

Normativa per a l’alumnat (resum del NOFC, document del 08/09/2014)

Sobre l’assistència i la puntualitat:
- S’ha de ser molt puntual a l’hora d’arribar a l’institut i a totes les classes. Si s’arriba tard al matí es
pregunta al professor/a de guàrdia què s’ha de fer. En cas d’un retard justificat i si et deixen pujar a
l’aula cal trucar a la porta i demanar permís per entrar.
- L’alumnat té l’obligació de justificar les faltes en el termini d’una setmana al seu tutor/a.
- Els retards i les faltes sense justificar s’hauran de recuperar a les tardes.
- Les faltes d’assistència, de puntualitat i d’actitud poden ser motiu suficient per no participar en
sortides, activitats i viatges del centre.

Sobre el moviment:

- L’alumnat ha de romandre assegut a la cadira durant les hores de classe. Per aixecar-se cal demanar
permís al professor/a.
- Cal esperar al professor/a, inclòs el de guàrdia, dins de l’aula o al davant de la porta si està tancada.
- Si falta algun professor/a, i passats 10 minuts de l’hora d’inici, el delegat/da baixarà a buscar el
professor/a de guàrdia per saber el que s’ha de fer.
- S’ha de circular pels passadissos i escales sense cridar ni córrer durant els canvis de classe, entrades i sortides del pati i de l’institut. No s’ha de romandre assegut/da a terra dels passadissos, escales, etc.
- Només es pot anar als lavabos i a les taquilles a les hores d’entrada i sortida de l’institut i de
l’esbarjo. Cal respectar l’horari d’inici i final de classe.

Sobre el respecte als altres:

- Cal mantenir respecte en el tracte i el llenguatge amb els companys/es, el professorat i el personal
d’administració i serveis que treballa a l’institut.
- No es poden prendre objectes o material que no són propis ni tampoc fer-los malbé.
- Cal saludar amb “Bon dia” quan arriba algun professor/a a l’aula i dir: “gràcies” o “si us plau” quan calgui.
- S’ha de saber treballar amb qualsevol company o companya.

Sobre el saber estar a l’aula:

- S’ha de mantenir l’aula neta. Per tant, no es pot menjar ni beure, ni mastegar xiclets dins de l’aula.
- Les taules s’han de mantenir netes i no s’hi pot pintar ni escriure.
- A l’aula s’han d’utilitzar les papereres de rebuig i de paper segons correspongui i reutilitzar el
paper. No es poden llençar papers a terra.
- S’ha de mantenir l’ordre de les taules. Si aquest es modifica per indicació del professorat, cadascú
ha de retornar el mobiliari a la posició inicial.
- A dins de l’aula es prepara el material per a la classe corresponent abans que arribi el professor/a.
- A l’aula s’ha de seure correctament.
- S’ha d’aixecar la mà quan es vol preguntar o comentar alguna cosa, i esperar el torn de paraula,
respectant el dels companys i companyes.
- Quan es marxa de l’aula cal tancar el llum i la porta si no hi ha un altre grup que té classe i ja hi és.
El delegat/da ajudarà al professor/a en aquest aspecte. És recomanable que abans de sortir a
l’esbarjo l’alumnat obri les finestres perquè l’aula s’airegi.
- Les motxilles, cascs de moto i altres objectes grans no poden estar damunt de la taula.

Sobre la biblioteca:

- La biblioteca és un lloc molt important de l’institut. S’hi podrà estar per estudiar i llegir a les hores
convingudes sempre que es respecti l’espai, els materials, els llibres, els companys/es, i s’hi guardi silenci.
- El lloc d’esbargiment de l’alumnat, a l’hora d’esbarjo, és el pati. Està prohibit menjar i beure a la
biblioteca.

Sobre el saber estar a l’institut:

- Els mòbils, reproductors de música i similars no s’han de veure ni usar al llarg de tota la jornada,
inclòs l’esbarjo, en cap espai de l’ institut. Han d’estar apagats i desats.
- No es poden portar pilotes de cuir ni monopatins a l’institut.
- El pati és el lloc de lleure per a tots i totes i també l’hem de cuidar. Les deixalles han d’anar a la
paperera corresponent. S’han d’utilitzar de forma correcte les papereres grogues (envasos i
plàstics), blaves (paper i cartró) i negres (rebuig)
- L’alumnat que utilitzi el menjador a l’hora d’esbarjo l’ha de mantenir net i endreçat.
- Els alumnes que surten a l’hora d’esbarjo al carrer són els responsables de mantenir el xamfrà net.
S’han de treure les papereres per separar els residus i no ha de quedar res a terra.
- Qui tingui taquilla és responsable de mantenir-la neta i endreçada. Si se’n fa un mal ús, o s’utilitza
fora dels horaris permesos, es perdrà el dret a utilitzar-la.
- Les faltes d’assistència, de puntualitat i d’actitud poden ser motiu suficient per no participar en
sortides, activitats i viatges del centre.
- El servei de menjador és d’ús voluntari i té unes normes d’obligat compliment. El personal
encarregat d’aquest servei té la mateixa consideració i capacitat de sanció que la resta del personal
de l’institut. L’incompliment de les normes suposa la pèrdua del dret a menjador i la no assistència
a les activitats del centre.
- S’ha de respectar i tractar amb cura el material i les instal·lacions de l’institut.
- Segons la legislació actual no es pot fumar al xamfrà de davant de l’institut.

Sobre l’actitud de treball a les classes i a casa:

- S’ha de respectar el silenci i la concentració durant les hores de classe.
- Cal portar sempre el material necessari per a l’estudi de cada matèria: L’estoig ha de tenir, bolígraf
blau, vermell, llapis, goma... i tot allò necessari per treballar. Si tothom porta el material, no s’ha
de demanar als companys/es i no es fa perdre el temps a ningú.
- Els llibres, millor folrats i amb el nom. Cal tenir-ne cura, sobretot els que els reutilitzeu.
- S’han de realitzar les tasques encomanades pel professor/a tant dins com fora de l’aula.
- Els deures han d’estar fets. A classe s’ha de treballar: no xerrar, no passar notes, ni distreure’s...
- A part de la feina a l’institut, cal treballar a casa entre 2 i 3 hores diàries per ser un estudiant com
cal.
- S’ha de respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

Sobre la higiene personal, la vestimenta i l’alimentació:

- Hem de ser correctes en la manera de vestir tenint en compte que venim a l’institut a estudiar. No
s’han de portar gorres o caputxes a les classes.
- Per poder rendir bé a l’institut cal haver dormit prou hores i haver esmorzat a casa. És molt recomanable portar un entrepà o similar per menjar a l’hora de l’esbarjo.
- Està totalment prohibit el consum de substàncies tòxiques.

Sobre l’agenda:

- L’Agenda és l’eina de comunicació entre les famílies i l’institut, i és el recordatori per a l’alumnat
de totes les coses que s’han de fer. És una agenda escolar de feina (en cap cas un diari personal), i per tant hem de vetllar per la seva bona presentació i utilització, ja que tant la família com el professorat hi tenen accés.
- Cal portar-la cada dia a classe

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada