Adaptacions músics i dansaires

L'alumnat que cursa estudis de música o dansa en paral·lel a l'ESO o el Batxillerat pot convalidar algunes matèries. La possibilitat de convalidació va lligada al centre on es realitzen aquests estudis i al nombre d'hores setmanals en què es fa l'activitat.

El centre organitza els horaris amb l'objectiu d'afavorir al màxim l'aprofitament del temps. Així doncs, les matèries optatives susceptibles de ser convalidades estan quasi sempre en hores extremes de manera que l'alumnat o entra més tard o surt abans que acabi la jornada lectiva.

Els documents normatius de referència on podeu trobar la informació són els següents:

De les orientacions per a l'organització i la gestió dels centres per a cada curs que publica el Departament d'Ensenyament:
Els generals que parlem dels estudis de música i dansa: