Llengües estrangeres

Les llengües estrangeres a l’Institut Jaume Balmes [PDF]

En la resolució  del  Consell de ministres de la Unió europea  del 31 de març de 1995  es va aprovar que en els països de la Unió Europea s’haurien d’aprendre almenys dues llengües estrangeres comunitàries, diferents de la llengua materna.

L’aprenentatge dels idiomes afavoreix la comunicació  i la mobilitat en el món dels estudis, del treball i del comerç. Els idiomes esdevenen, doncs, una eina indispensable per aconseguir beques a l’estranger (Erasmus); cursos formatius a l’estranger; un bon lloc de treball (hi ha més d’un miler d’empreses estrangeres a Catalunya); feina en el sector turístic; etc.

L’Institut Jaume Balmes, a diferència de la majoria de centres, ofereix:

 

·      Oferta de quatre idiomes com a primera o segona llengua estrangera.

·      Totes les hores de llengua estrangera amb ràtio reduïda.

·      Acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials en les diverses llengües estrangeres.

·      La possibilitat de realitzar el Batxibac (doble titulació batxiller -  baccalauréat).

Oferta de quatre idiomes com a primera o segona llengua estrangera a l’ESO i al Batxillerat

a) Com a primera llengua estrangera (obligatòria en tots els cursos de l’ESO i del Batxillerat amb 3 hores setmanals) es pot fer anglès,  alemany,  francès  o  italià.

b) Com a segona llengua estrangera (quasi tots els nostres alumnes de l’ESO la fan com optativa a partir de 3r d’ESO amb 3 hores setmanals i al 1r i 2n  de batxillerat amb 2 hores setmanals)  es pot escollir entre anglès,  alemany,  francès  o  italià.

L’alumnat té l’opció de fer intercanvis a França, Itàlia i Alemanya i estades lingüístiques en anglès.

Totes les hores de llengua estrangera amb ràtio reduïda

En el nostre centre confeccionem els grups classe i distribuïm el professorat d’idiomes estrangers de forma que en totes les hores d’aquesta assignatura la mitjana de la ràtio del grup sigui de 20 alumnes. Com a norma general els centres només desdoblen una de cada tres hores sempre que el grup sigui de més de 25 alumnes.

Acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials en les diverses llengües estrangeres

És un objectiu prioritari pel centre l’acompanyament de l’alumnat en l’obtenció de titulació oficial com a mínim, en acabar l’ESO i/o el Batxillerat. En aquest sentit, el centre té un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permet al nostre alumnat accedir a cursos específics per alumnat de secundària i amb tarifa reduïda. De la mateixa manera l’institut promou l’obtenció de titulació dels nivells oficials del Goethe-Institut (Fit in Deustch A2 o Zertifikat Deustch B1), Institut Français (Diplôme Élémentaire de Langue Française DELF scolaire A2, B1 o B2), el B1 o B2 d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI),  el CELI adolescenti B1 o B2 d’italià de l’Istituto Italiano di Cultura ...

El Batxibac (doble titulació batxiller -  baccalauréat)

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxillerat si supera totes les matèries cursades, obtindrà també la titulació de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà simultàniament la doble titulació de batxillerat (l’espanyola i la francesa).

Per a l'accés a aquests estudis, els alumnes han d'acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Aquesta acreditació al nostre centre pot ser:

·      mitjançant titulació oficial B1,

·      justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),

·      expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o

·      amb la superació d’una prova de nivell que aquest any es realitzarà al nostre centre el 30/4/2020 a les 16h.

El Batxibac suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar obligatòriament les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França.

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès específic i abans que la del batxillerat general. El termini és del 4 al 8 de maig. L'admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria.