BATX Normativa


Entrades i sortides del centre

L'horari general és de 8h a 14,30h de dilluns a divendres.
La porta de l'institut s'obrirà cinc minuts abans de l'hora d'entrada. L’alumnat que arribi més tard de les 8h no podrà pujar a l’aula i anirà a la biblioteca a treballar.
Amb l’autorització dels pares i mares o tutors/es a l’inici de curs i prèvia comunicació a la delegació d'ensenyament l’alumnat de batxillerat podrà sortir del centre a l'hora de l’esbarjo.
També podrà sortir del centre a darrera hora del matí (13.30h a 14.30h), si no hi ha el seu/la seva professor/a, sempre amb el consentiment del professorat de guàrdia o d’algun membre de l’equip directiu.
Si un alumne/a necessita sortir del centre, cal que porti un document signat pel pare/mare o tutor en què s'especifiqui el motiu i l'hora concreta de la sortida.
Al migdia només podrà romandre al centre l’alumnat que faci ús del servei de menjador.

Assistència i puntualitat

La puntualitat és un deure. Es portarà un control dels retards.
·        Al 3r retard el tutor/a parlarà amb l'alumne/a per tal d'esbrinar el motiu.
·        A partir del desè retard no justificat el tutor/a trucarà per avisar a la família.
·      A partir del 15è retard s’enviarà a la família el full blau de comunicat d’absències i/o retards a classe i se li aplicarà una mesura correctora establint una tasca educadora a criteri de coordinació de cicle.
·        Un cop aplicades aquestes, si l'alumne/a continua faltant, es considerarà una conducta molt perjudicial per a la convivència al centre (falta) i podrà ser objecte d'expedient disciplinari.

L'assistència a classe és obligatòria.
L’alumnat té l'obligació d'aportar les explicacions pertinents, en el termini màxim d’una setmana des de la seva incorporació,  en relació a la seva no assistència a classe. Aquesta explicació ha de ser escrita.
Cada professor/a, a la vista de les explicacions aportades, decidirà si els motius adduïts justifiquen l'absència.

·      A la primera falta d’assistència no justificada, el tutor/a parlarà amb l'alumne/a per tal d'esbrinar el motiu de la falta. En el cas d’alumnes de batxillerat de la nota de la matèria corresponent es descomptarà 0,25 punts per falta injustificada.
·      Abans de la desena falta d’assistència no justificada el tutor/a trucarà per avisar a la família.
·      A partir de la 15 falta s’enviarà a la família el full blau de comunicat d’absències i/o retards a classe.  
·     Quan un alumne/a hagi estat avisat per escrit de 15 faltes sense obtenir una resposta satisfactòria, es considerarà com una conducta contrària a les normes de convivència i s'aplicaran les mesures correctores
·      Un cop aplicades aquestes, si l'alumne/a continua faltant, es considerarà una conducta molt perjudicial per a la convivència al centre (falta) i podrà ser objecte d'expedient disciplinari.

No assistència a classe de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius  per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats/es.
La no assistència a classe dels alumnes de batxillerat i de cicles formatius per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats, és una figura del tot semblant a la que en altres àmbits de la societat s'anomena dret de vaga. Com a tal no serà objecte de correcció si es compleixen les condicions següents:
·      Votació prèvia per grup d'alumnes, amb la presència del tutor/a o d’un professor/a i amb la participació en la votació de més de la meitat de l'alumnat del grup. El resultat de la votació es recollirà en una acta on signarà el delegat/da o alumne responsable de la votació i el professor/a que l'ha presenciat per donar fe que s'ha atenent els principis de respecte i democràcia.
·      El recompte de vots es fa a cada grup d'alumnes i es considera que s'acull a la vaga quan tingui un suport major al 50% de l'alumnat del grup.
·      L'acta de la votació s'ha de lliurar a la Direcció del centre amb una antelació de 24 hores.
Si la no assistència a classe suposa també absentar-se de l'edifici de l'institut caldrà també l'autorització del pare, mare o tutor/a.
El centre garantirà el dret a romandre al centre i ser degudament atesos als/les alumnes que no desitgin secundar la no assistència a classe per raons generals i comunicades prèviament.
La votació serà secreta i es podrà votar: Si tot el dia, Sí només a partir de les 11h, No i en blanc.
Si la suma de les opcions SÍ supera el 50% del cens, la vaga queda autoritzada. Però si cap de les dues opcions obté el 50% del cens només queda autoritzada la vaga a partir de les 11h.
En cas de vaga d’alumnat “Es recorda que els exàmens i proves previstes es mantenen i que aquells alumnes que ho desitgin tenen el dret d’assistir a classe. Aquells que vinguin a classe ho han de fer, coma mínim, fins l’hora de la manifestació (no poden entrar i sortir del centre)”


L'estudi és un deure bàsic de l’alumnat. Aquest deure general, a més de l'assistència a classe, es concreta en els següents punts:
·      Realitzar les tasques encomanades pel professor/a tant dins de la classe com fora.
·      Portar el material necessari per a l' estudi de cada matèria.
·      Participar en les activitats acordades en el calendari escolar.
·      Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys.


No es poden consumir productes nocius per a la salut. No es poden consumir begudes alcohòliques en el centre. Tampoc no es pot fumar en el centre ni al seu entorn immediat (xamfrà)


El respecte a les normes de convivència és un deure bàsic que es concreta en els punts següents:
·      Complir les normes d’organització i funcionament del centre. (NOFC)
·      Respectar les instal·lacions  i complir les normes específiques per a la seva utilització.
·      Respectar la llibertat de consciència.
·      No discriminar cap membre de la comunitat educativa.
·      Respectar les activitats acadèmiques.

Les infraccions a les normes de convivència es classifiquen en: conductes contràries a les normes de convivència i conductes greument perjudicials per a la convivència (faltes).


·       Faltes injustificades de puntualitat o assistència.
·       Actes d'incorrecció o desconsideració envers altres membres de la comunitat educativa.
·       Fer bromes de mal gust i/o  riure’s dels companys.
·       Tractar barroerament les coses d'altri: llibres, apunts, motxilla, vestuari, taquilles etc.
·       Insultar amb expressions verbals i/o gestuals.
·       Fer ús d’un  vocabulari insolent i d’expressions malsonants.
·       Portar objectes perillosos.
·       Actes d'indisciplina, injúries o ofenses als membres de la comunitat educativa.
·       No portar els llibres i no fer els deures.
·       Portar els mòbils connectats o de forma visible o fer-ne ús, a l’interior de l’edifici. En aquest cas es requisa el mòbil; la primera vegada es torna a l’alumne/a al final de la jornada i a la segona ha de venir la família a buscar-lo. En cas de reincidència s’aplicarà una sanció.
·       Portar aparells de música de forma visible dins de l’institut.
·       Gravar i fer fotos a qualsevol membre de la comunitat educativa dins i fora de les aules (inclòs el pati)
·       Portar gorres o caputxes posades a les classes.
·       Menjar o beure dins de les aules.
·       Contestar malament al professorat o al personal d’administració i serveis.
·      Malmetre els ordinadors de les aules, teclats, ratolins i pantalles, o trencar portes, vidres, llums, taules, cadires, etc....
·       Fer mal ús de la xarxa informàtica (connectar-se a llocs no adients, xatejar...)
·       Embussar els lavabos
·       Embrutar els patis
·       No utilitzar correctament els vestidors d’Ed. física i els lavabos
·       Deteriorar intencionadament les dependències o material del centre o dels companys.
·       Guixar o embrutar les taules, parets, portes i cadires.
·       Qualsevol altre desperfecte.
·       Qualsevol altra incorrecció que alteri l’activitat escolar i que no constitueixi falta.

Totes aquestes consideracions també afecten el menjador i les diferents activitats extraescolars que es realitzen al centre i totes aquelles activitats complementàries que es tenen lloc fora del centre i són aprovades pel Consell Escolar.

Les mesures correctores que s'aplicaran, escoltat l'alumne/a i el tutor/a, si s'escau, són:

a)    Amonestació oral.
b)    Informar la família via agenda o telèfon
c)    Compareixença immediata davant del/a cap d'estudis o del director/a del centre.
d)    Privació del temps d'esbarjo.
e)    Confiscació dels objectes perillosos o que puguin destorbar la marxa regular de les activitats.
f)      Amonestació per escrit per part del tutor/a de l'alumne/a, el/la cap d'estudis o director/a del centre. Caldrà que els pares i mares o representants legals tinguin coneixement escrit de l'amonestació.
g)    Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé als altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.
h)    Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d'un mes.
i)      Canvi de grup de l'alumne/a.
j)      Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. En aquest període, l'alumne/a haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

Conductes greument perjudicials per a la convivència (faltes):

·       Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.
·       L'agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa.
·       La suplantació de personalitat en actes de la vida docent o de comunicació virtual i falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
·       El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
·       Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament de les activitats del centre.
·       Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
·       La reiterada i sistemàtica  realització de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

Les sancions podran consistir en:

a)    La realització de tasques educadores en horari no lectiu, per un període no superior a un mes.
b)    La suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre, per un període no superior al que resti per a la finalització del curs.
c)    Canvi de grup o classe.
d)    Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període no inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense pèrdua del dret a l'avaluació contínua i sense perjudici de l'obligació de realitzar treballs acadèmics al seu domicili, en el cas de la privació del dret d'assistència al centre.
e)    Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del curs.
f)      Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual s'ha comès la falta.

i només en els casos més greus  i/o en els que no es reconeixen explícitament els fets i s'accepta la sanció corresponent  s’iniciarà un expedient.

Representació de l’alumnat

Delegats/es de curs:
Cada grup escollirà, dintre dels 30 primers dies lectius, dos alumnes (delegat/da i sotsdelegat/da), que el representaran en la vida del centre. L’elecció es farà per votació directa i secreta en presència del tutor/a, es complimentarà l’acta d’elecció i es lliurarà al coordinador pedagògic.

Les funcions dels delegats/es es concreten en:

·      Assistir a les reunions convocades pel director/a, cap d’estudis, coordinador pedagògic o tutor/a o per representats d’alumnes.
·      Informar puntualment a la seva classe dels acords presos a les reunions.
·      Facilitar el contacte entre l’alumnat que representa i els diferents organismes del centre.
·      Canalitzar les iniciatives i els suggeriments dels alumnes de la seva classe.
·      Fomentar la participació de la seva classe en les diverses activitat del centre.
·      Tenir cura del manteniment i bon estat de l’aula.
·      Vetllar per la coherència del calendari d’exàmens, lliurament de feines i sortides.

L’alumnat té 3 representants al Consell Escolar.
0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada