29 de juny 2020

, , ,   |   Sense comentaris   |  

Projecte Erasmus + : Barcelona – Berlin . Activitats de tancament de curs


El passat 15 de juny teníem previst el viatge a Berlin per dur a terme el nostre projecte “Barcelona i Berlin: Viure en dues metròpolis europees”: Una aproximació als desafiaments que planteja la vida en aquestes dues metròpolis europees. Estudi dels reptes i propostes de solució, malauradament degut a la pandèmia no hi hem pogut anar i hem ajornat el viatge al mes de setembre a l'espera que la pandèmia ens deixi realitzar el nostre projecte inicial. De totes maneres no hem tirat la tovallola i hem reformulat el projecte per poder seguir treballant i progressar. Els alumnes han realitzat durant l'última setmana de maig i les dues primeres de juny unes tasques per tal de preparar una activitat comuna amb els alumnes berlinesos per videoconferència per compartir impressions i experiències. Durant aquestes setmanes els alumnes ha treballat el següent:
  • Tasca inicial: Cada alumne ha d'idear tres tipus de creacions per tractar el tema de la pandèmia. L'objectiu és triar més endavant la idea que més us inspiri i desenvolupar-la. (Data límit: 31 de maig)
  • Tasca 2: Desenvolupar la tasca que han triat (tasca inicial) en alemany (data límit: 7 de juny)
  • Tasca 3: investigar en la pròpia ciutat Barcelona i observar com ha canviat i quines estratègies s'han creat arran de la crisi (xarxes de solidaritat, ajuda entre veïns, iniciatives institucionals ...).Escriure un article / redacció en alemany i pujar-lo a la carpeta drive i compartir en un Padlet. L'objectiu d'aquesta tasca és reunir informació per escriure un breu text en alemany i establir les bases per a realitzar un debat per videoconferència amb els alumnes alemanys, en el qual vam compartir impressions i experiències el passat 19 de juny. Durant la videoconferència els alumnes van parlar sobre el confinament en les seves respectives ciutats, sobre els seus sentiments davant de la pandèmia, en un Padlet van penjar fotografies de l’estada a Barcelona, de les seves creacions sobre la COVID-19 i finalment un acròstic bilingüe.
A l’enllaç podeu veure el Padlet amb els treballs dels alumnes: https://padlet.com/dr_broeking1/bercelinmeta


A la GALERIA MULTIMÈDIA teniu algunes imatges i creacions.
, , , ,   |   Sense comentaris   |  

PAU 2020 - Juliol - Instruccions finals!!


Ja tenim molt pròxims els dies de les proves. Avui ens han arribat aquestes instruccions:

1.    Instruccions per als alumnes PAU 2020Full d'instruccions per lliurar als alumnes PAU 2020. És molt important que l’alumnat del vostre centre llegeixi detingudament aquest document abans dels dies de la PAU.

2.    Instruccions vocals de centreNormes per als vocals centre PAU juny 2020.  Heu de lliurar aquest document al professor/a del centre que acompanyarà els vostres alumnes a la PAU. En aquest document trobareu les principals funcions que ha d’exercir el vocal del centre i les mesures de seguretat i higiene prescrites per les autoritats sanitàries davant la situació generada per la COVID-19.

3.    Protocol general PROCICAT: Protocol general d’actuació en les proves d’accés a la universitat 2020. En aquest document trobareu les pautes d’actuació per organitzar les mesures de prevenció que s’han de prendre en les centres docents on es realitzaran les proves d’accés a la universitat.

4.    Mesures actuacions tribunal: Aquest document recull les mesures de seguretat i higiene necessàries per prevenir el risc de contagi i transmissió del COVID-19 entre els distints col·lectius implicats en els exàmens de PAU: alumnat, professorat i personal de suport.

Salut i molta sort!

10 de juny 2020

, ,   |   Sense comentaris   |  

Petició d'entrevista per plaça de professorat amb perfil professional per al 2020-2021

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2020-2021 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia.
Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.

A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 2 places:

  • MU Música - EGI
  • 507 Informàtica - IAN


TERMINI per presentar-se del 10 al 15 de juny.

Cal omplir aquest formulari.

Resum del calendari del procés

10 de juny: 
Els ST/CEB fan pública a la seva web la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi i nom del centre, localitat, adreça electrònica del centre, cos docent, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional.

Del 10 al 15 de juny: 
El professorat, voluntàriament, formalitza la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

16 de juny: 
La direcció del centre procedeix a efectuar la convocatòria (dia, hora) als candidats pre-seleccionats entre els que han formalitzat la seva disponibilitat.

Del 16 al 23 de juny:
Realització de les entrevistes i valoració dels mèrits i capacitat de cada candidat.

Del 29 de juny al 3 de juliol:

La direcció comunicarà la resolució tant a les persones no seleccionades per fer l’entrevista com a les no seleccionades per ocupar el lloc estructural.

Fins el 3 de juliol:
La direcció del centre formalitza, en el seu cas, la proposta i el candidat o candidata seleccionat signa el document de conformitat de la proposta.


Normativa


Resolució EDU/1051/2020​, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçame​​nts forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.​